آرشیو اخبار

فراز و نشیب تولید منابع تخصصی علوم انسانی در کشور/ مأموریت دانشگاه‌ها داشتن انتشارات نیست!

فراز و نشیب تولید منابع تخصصی علوم انسانی در کشور/ مأموریت دانشگاه‌ها داشتن انتشارات نیست!

معاون پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) گفت: ماموریت دانشگاه داشتن انتشارات نیست که هر کتابی را در هر سطحی چاپ کند. انتشارات دانشگاهی یک مدل موازی کاری است البته ما نمی توانیم بگوییم دانشگاه‌ها انتشارات نداشته باشند اما باید از این موازی کاری ها پرهیز کرد.

ادامه مطلب
تفکر زمانی و تاریخ‌مند درباره موقعیت چیزها را ازدست‌داده‌ایم
بیژن عبدالکریمی در نشست وضعیت تفکر و پژوهش در ایران معاصر:

تفکر زمانی و تاریخ‌مند درباره موقعیت چیزها را ازدست‌داده‌ایم

یک استاد فلسفه با بیان اینکه زمان و تاریخ به منزلة مؤلفة بنیادینی از هستی چیزها، فهم، زیست‌جهان و نحوة هستی و نحوه تفکر ما به نحوی بنیادین وارد نشده است، تأکید کرد: تفکر زمانی و تاریخمند در بارة موقعیت چیزها را از دست داده‌ایم.

ادامه مطلب
دانشجویان بدون آزادی به استقلال فرهنگی و خودباوری نمی‌رسند
رئیس سازمان «سمت»:

دانشجویان بدون آزادی به استقلال فرهنگی و خودباوری نمی‌رسند گالری

حجت الاسلام ذبیحی در مراسم روز دانشجو در سازمان سمت گفت: تا به استقلال فرهنگی نرسیم و دانشجویان نتوانند آزادانه سخن گویند و خود را باور کنند، دیگر نمی‌توانند به استقلال بیندیشند و بنابراین به خودباوری نمی‌رسند.

ادامه مطلب