گروه مطالعات زبانی

 

مدیر گروه: دکتر مهدی احمدی

پست الکترونیک: m.ahmadi@samt.ac.ir

 

دبیر گروه: دکتر شاهین تقدمی

پست الکترونیک: taghaddomi.shahin@gmail.com

 

کارشناس گروه: مریم کشوری

تلفن : ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۲۰۶)