گروه حقوق و فقه

 

مدیر گروه: دکتر قاسم محمدی

دکترای فقه و حقوق‌‌‌ جزا و عضو هیات علمی گروه حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیک: Mohammadi.q@gmail.com

 

دبیر گروه: دکتر مهرداد رایجیان اصلی

دکترای حقوق جنایی و جرم‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی


عضو گروه: دکتر عبدالله عابدینی

دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه تهران


عضو گروه: دکتر مهدی خاقانی اصفهانی

دکترای حقوق، جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه قم

تلفن : ۴۴۲۴۶۲۵۰-۰۲۱         (داخلی ۳۸۴)

 

معرفی گروه

 

 

اهداف گروه

● مطالعه و پژوهش در شاخه‌های مختلف دانش حقوق؛

● متناسب سازی دست آوردهای نوین حقوقی با جامعه ایران؛

● توسعه روش‌های پژوهش در دانش حقوق؛

● توسعه فرهنگ نقد در قلمرو آثار و فعالیتهای حقوقی؛

● انجام پژوهش‌های نظری در بنیان‌ها و روش‌های سیاستگذاری حقوقی و قانون‌گذاری.

بلندمدت پنج ساله

● تبیین بومی مفاهیم نظری حقوق؛

● مطالعه بنیادی در حوزه نظام‌سازی و هنجارسازی حقوقی؛

● پژوهش درباره نظام یکپارچه تدوین اطلاعات حقوقی به ویژه در قلمرو تنقیح قوانین و رویه‌ها؛

● تدوین استاندارد‌های روش پژوهش و تدوین متون حقوقی؛

● پژوهش در تاریخ حقوق؛

● شناسایی و معرفی شاخه‌های مطالعاتی و پژوهشی جدید دانش حقوق و علوم مرتبط به آن.

کوتاه مدت دو ساله

● بررسی نسبت مبانی اسلام و حقوق بشر؛

● پژوهش در شیوه های مشارکت کشورها در عرصه حقوق بین‌المللی؛

● نیازسنجی اولویت‌های پژوهش در حوزه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در نهادهای حاکمیتی و موضوعات اساسی؛

● آسیب‌شناسی شیوه تدوین قوانین و رویه‌های قضایی در کشور؛

● مطالعه انتقادی در حوزه کاربرد مصطلحات و معادل‌گزینی در دانش حقوق؛

● تدوین شیوه‌نامه تولید متون آموزشی حقوقی با تأکید بر مطالعه رویه و سند‌خوانی.

راهبردها

● نیازسنجی پژوهشی در حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی؛ جهت ترسیم برنامه گروه؛

● برقراری ارتباط با نهادهای تصمیم‌ساز کشور در زمینه‌های پژوهشی؛

● همکاری پژوهشی با نخبگان حقوقی؛

● استخراج شاخص‌های علم‌سنجی در قلمرو رشته حقوق و بایسته¬های ارتقاء گروه در میان مراکز پژوهشی حقوقی؛

● تدوین منابع و متون حقوقی؛

● تألیف یا ترجمه آثار مرجع یا کاربردی؛

● راه‌اندازی نشریات تخصصی؛

● همکاری با مراکز دانشگاهی و نهادهای بین‌المللی.

برنامه‌‌های جاری و در دست اقدام

الف: طرح‌های پژوهشی

●جامعه شناسی کیفری با رویکرد انسان شناسی فرهنگی

●بزه دیده شناسی در آیینه علوم انسانی

●پیامدهای بیماری کووید 19 از منظر فقه. نظام حقوق داخلی و حقوق بین المللی

ب: نشست‌ها

● مسولیت‌های حقوقی شیوع بیماری کووید 19 (کرونا) از منظر فقه و حقوق

● جنبه های اجتماعی و جرم شناسی شیوع بیماری کووید: با تاکید بر حق بر سلامت

پ: مجله‌ی تخصصی گروه

عنوان: دو فصلنامه حقوق ایران و مطالعات میان رشته ای حقوقی

 

کارشناس گروه فقه و حقوق : آقای مرتضی بابایی

پست الکترونیک: m.babaie61@gmail.com

تلفن : ۴۴۲۴۶۲۵۲-۰۲۱         (داخلی ۳۶۹)