مطالب مرتبط با کلید واژه

هیأت رئیسههیأت رئیسه

اعضای هیأت رئیسه دکتر داود مهدوی‌زادگان (رئیس سازمان) دکتر ابراهیم رضائی (معاون اجرایی) دکتر محمدرضا سعیدی (سرپرست معاونت نظارت علمی فنی) دکتر ملیحه صابری نجف‌آبادی (معاون پژوهشی)   وظایف و اختیارات ۱ـ مشارکت و همکاری فعالانه در تنظیم برنامه‌های راهبردی «سازمان» مبتنی بر سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه کشور،  نقشه ...