مطالب مرتبط با کلید واژه

شورای سازمان سمت


شورای سازمان

جلسات شورای «سازمان» دست کم هر ماه یک بار و با حضور حداقل دوسوم اعضا، به شرط حضور رئیس شورا، رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت (نصف به علاوه یک کل اعضای شورا) معتبر است و اداره جلسات ...