اقتصاد تکاملى

Lehrbuch der Wirtschaftsentwicklungگروه‌ها : اقتصاد
کد کتاب : ۵۰۵
نویسنده (ها) : هلموت آرنت
Helmut Arndt
مترجم (ها) : دکتر سیدهادى صمدى
S. Hadi Samadi
دسته کتاب : کتاب‌ها
آخرین بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۰
شابک : 964-459-526-2
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۰
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۵۱۲
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : تشویقی بیستمین دوره کتاب سال 1381
قیمت : ۱۴٬۰۰۰ ریال
خرید نسخه چاپی

مقدمه مؤلف برای ترجمه فارسی
مقدمه مترجم
عیار تجربی کتاب
مقدمه چاپ دوم
مقدمه چاپ اول

کتاب اول: نظریه اقتصادی توسعه و تطبیق
فصل اول: دَوَران، رشد و توسعه اقتصادی
فصل دوم: تفاوتها در مقدمات
فصل سوم: توسعه عرضه و تقاضا
فصل چهارم: انطباق عرضه و تقاضا (نمادی بنیادین)
فصل پنجم: کشش‌پذیری توسعه و انطباق
فصل ششم: فعالیتهای عاملان اقتصادی در توسعه عرضه و تقاضا و عدم شناخت آنان
به وسیله نئوکلاسیکها و طرد آنان در سوسیالیسم

کتاب دوم: جامعه رقابتی در حال توسعه
فصل هفتم: رقابت: تعادل فردی یا فرایند اجتماعی؟

کتاب سوم: نتایج توسعه
فصل هشتم: نظریه ضریب افزایش و شتاب
فصل نهم: نظریه توسعه ناپایدار

کتاب چهارم: قدرت اقتصادی در جهان در حال توسعه
فصل دهم: خنثی نمودن قدرت به وسیله نظریه تعادل
فصل یازدهم: راهبردهای مبارزه و شاخصهای عمل در حالت انحصار
فصل دوازدهم: مفاسد رقابت

کتاب پنجم: توسعه و انطباق در بازرگانی خارجی
فصل سیزدهم: طرح تغییر یافته مسائل

کتاب ششم: اهمیت توسعه اقتصادی برای سیاست اقتصادی و مالی
فصل چهاردهم: مالیاتها و مخارج دولتی در یک اقتصاد در حال توسعه
فصل پانزدهم: مسائل اشتغال در یک جهان در حال تحول

پایان سخن
ضمایم
منابع و مآخذ
نقدی بر کتاب و نظریه هلموت آرنت

این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به عنوان منبع کمک درسی به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

ارسال با ایمیل:

نظر شما :